Valdymas

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas (direktorius) ir kolegialus valdymo organas - bendrovės valdyba.

Bendrovei vadovauja direktorius Kęstutis Kazlauskas.

 

Pastaba: Valdybos nariams tantjemos ar kitoks atlygis nėra mokamas.

Valdybos narių privačių ir viešųjų interesų deklaracijas galima rasti www.vtek.lt/paieska/id001/paieska.php

 

UAB ,,Mažeikių vandenys" valdymo struktūros schema 

UAB ,,Mažeikių vandenys" įstatai